Polityka Prywatności Serwisu TiqDiet

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego się pod adresem elektronicznym www.tiqdiet.com, zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest TiqDiet Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zbożowej 4a lok. 2, Numer KRS 0000573317, NIP 8513186965, REGON 362355837, właściciel Serwisu, zwany dalej „Usługodawcą”.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Zakres zbierania danych

Usługodawca zbiera dane Użytkowników w sposób określony w niniejszej Polityce.

W celu założenia Konta w Serwisie, Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz korespondencyjny. Usługobiorca wprowadza również dane swoich klientów – usługobiorców usług dietetycznych. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych klientów Użytkownika - należy pamiętać, że administratorem danych jest Użytkownik. tiqdiet.com jest tylko narzędziem.

Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Użytkownika będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą oraz w celu realizacji Usługi.

W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104)

Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów RODO, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu wykonania umowy w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług lub podmiotów współpracujących, jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.

Usługodawca może wykorzystywać dane w celu rozwoju Serwisu po ich uprzednim zanonimizowaniu. Anonimizacja musi uniemożliwiać przyporządkowanie danych do konkretnych osób.

Prawa Użytkownika w zakresie przetwarzanych danych osobowych

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawdo przenoszenia danych. Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użytkownik posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem oraz Usługodawcą.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 2 lat od dnia zakończenia okresu bezpłatnego korzystania z Usługi lub wygaśnięcia umowy z zastrzeżeniem, iż okres przewarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek, z Użytkownikiem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej.

Mechanizm cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój 'okres ważności' oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Serwisu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Serwisu.

Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Użytkowników wirusy. Niemniej jednak, Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Adres IP

Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu.

Cookies innych podmiotów

Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Serwisu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.

Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

Do danych osobowych zbieranych przez Usługodawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Usługodawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników oraz dane osobowe powierzone przez Użytkowników dane innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w momencie rejestracji konta w serwisie oraz akceptacji regulaminu serwisu, którego to elementem są zapisy regulujące przetwarzanie danych osobowych i ich powierzanie.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Przekazanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj. do innych krajów na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Usługodawca oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Użytkownika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Profilowanie danych osobowych w Serwisie polega na przetwarzaniu danych Użytkownika (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Wyłączenie odpowiedzialności

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy lub e-mail: iod@spotbeans.com.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.


Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.