Regulamin Serwisu TiqDiet

I. Postanowienia ogólne

 1. Objaśnienie użytych w Regulaminie terminów:

  a) Serwis – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem stron internetowych www.tiqdiet.com oraz app.tiqdiet.com.

  b) Aplikacja – aplikacja mobilna TiqDiet.

  c) Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

  d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu o Umowę i Regulamin.

  e) Usługodawca – TiqDiet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul.Zbożowej 4a lok. 2, Numer KRS 0000573317, NIP 8513186965, REGON 362355837, adres e-mail: info@tiqdiet.com.

  f) Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji i Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą z zakresu dietetyki (porad dietetycznych) albo osoba fizyczna korzystająca z Aplikacji i Serwisu bez związku z prowadzoną przez nią działalności gospodarczą (konsument)

  g) Cennik/Cenniki - wykaz opłat związanych z korzystaniem z Usługi.

  h) Płatności cykliczne – sposób dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Usługobiorcy) pobraniu z Karty płatniczej Usługobiorcy kwoty należności za Usługę. Warunki dokonywania Płatności cyklicznych określa odrębny regulamin płatności cyklicznych.

  i) Rejestracja – dokonanie przez Usługobiorcę wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Usługi i zawarcia Umowy.

  j) Umowa/Umowy – umowa zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą dotycząca świadczenia drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy Usługi, integralną część Umowy stanowi Regulamin wraz z załącznikami.

  k) Klient – osoba fizyczna będąca klientem Usługobiorcy.

  l) Dane – dane Usługobiorcy (w tym, dane Klienta powierzone mu przez Usługobiorcę), w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Umowy.

  m) Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu Usługobiorcy przeznaczone do korzystania z Serwisu oraz realizacji Usługi.

  n) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.).

  o) Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Usługodawcy oraz Usługobiorcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności.

  p) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu TiqDiet.

  r) Polityka – regulamin polityki prywatności - określający sposoby ochrony Danych, cele i zakres przetwarzana oraz informujący o prawach Usługobiorcy w zakresie przetwarzania Danych, przetwarzanych w ramach Serwisu akceptowany przez Usługobiorcę w momencie potwierdzenia Rejestracji.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.tiqdiet.com oraz zasady korzystania z aplikacji mobilnej TiqDiet.

 2. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Korzystanie z Aplikacji odbywa się przy użyciu telefonu komórkowego/tabletu z systemem Android/iOS.

 4. Dla korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

 5. W celu korzystania ze Serwisu po stronie Użytkownika muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej: Internet Explorer (w wersji 9 i wyższych), Chrome (w wersji 30 i wyższych), FireFox (w wersji 34 i wyższych), Opera (w wersji 12 oraz w wersjach 30 i wyższych); z włączoną obsługą JavaScript. Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli.

 6. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności opisy, zdjęcia, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest to system informatyczny, w którym Usługobiorcy mogą gromadzić dane związane z prowadzoną przez siebie działalnością z zakresu dietetyki.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja Usługobiorcy na stronie internetowej Serwisu.

 3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

 4. Usługobiorca obowiązany jest podać w procesie rejestracji dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne.

 5. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

 6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 7. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

 8. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Usługobiorcom.

 9. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. II.4. - II.8. Regulaminu, Usługobiorca może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Serwisu poprzez zablokowanie jego konta w Serwisie, zablokowanie dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia konta w Serwisie, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń.

 10. Zablokowanie konta Usługobiorcy i zablokowanie Usługobiorcy dostępu do części Usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Usługodawcy zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.

 11. Usunięcie konta w Serwisie stanowi wypowiedzenie Usługobiorcy Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do części Usług lub usunięcia konta Usługobiorca zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail. Usługobiorcy będącemu konsumentem zwracana jest uiszczona opłata abonamentowa proporcjonalnie do ilości dni pozostałych Usługobiorcy do wykorzystania w Serwisie. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą uiszczona opłata abonamentowa za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu nie podlega zwrotowi.

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest momentem zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

 2. W ciągu pierwszych 14 dni od rejestracji Usługobiorca może korzystać z Serwisu za darmo. W tym okresie wybrane funkcjonalności Serwisu, mogą być ograniczone poprzez limit operacji możliwych do realizacji. Po upływie wskazanego terminu Usługobiorca musi podjąć decyzję, czy decyduje się na kontynuację korzystania z Serwisu i wykupienie jednego z abonamentów, o których mowa w ust. 3.3. W przypadku niepodjęcia decyzji bądź podjęcia decyzji o niewykupywaniu abonamentu, dostęp Usługobiorcy do Serwisu jest blokowany. W przeciągu dodatkowych 30 dni Usługobiorca może odblokować dostęp do Serwisu poprzez zakup abonamentu. W przypadku upływu również i tego terminu, Usługobiorca pozbawiany jest dostępu do Serwisu bezpowrotnie i wszystkie jego dane podlegają usunięciu.

 3. Złożenie zamówienia na dostęp do Serwisu następuje poprzez wybór jednego z abonamentów:

  a) miesięcznego (jednorazowo);

  b) miesięcznego (cyklicznego - odnawianego w wyniku Płatności cyklicznych);

  c) rocznego.

 4. Usługodawca może przygotować inny abonament dla Usługobiorcy po zgłoszeniu przez niego takiego zapotrzebowania i uzgodnieniu warunków przez obie strony.

 5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zatwierdź" Usługobiorca ma możliwość zmiany zamówienia.

 6. Zatwierdzenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 KC, złożoną przez Usługobiorcę, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po zatwierdzeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje wiadomość w panelu użytkownika Serwisu zawierającą cenę oraz propozycję istotnych elementów zamówienia, w tym zakres świadczenia usług przez Usługodawcę indywidualnie ustalony dla każdego Usługobiorcy.

 8. W celu realizacji umowy z Usługobiorcą, Usługodawca udostępnia do wykorzystania przez Klientów aplikację mobilną TiqDiet, która będzie dostępna na wybrane systemy mobilne w wybranych sklepach z aplikacjami. Licencja na aplikację mobilną ma charakter nieodpłatny i niewyłączony, Usługodawca nie ponosi za działanie aplikacji.

 9. Usługobiorcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, o czym Usługobiorca będący konsumentem jest informowany przez Usługodawcę podczas procesu rejestracji w Serwisie. Usługobiorca rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia, którego przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Brak wyrażenia zgody skutkuje niemożliwością rejestracji w Serwisie. Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenie udzielenia przez Usługobiorcę zgody, o której mowa powyżej.

 10. Usługobiorca bez podania przyczyny jest uprawniony do wypowiedzenia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym umowy o świadczenie usług. Wypowiedzenie umowy może nastąpić przez:

  a) przesłanie oświadczenia na adres e-mail: info@tiqdiet.com

  b) usunięcie konta

 11. W przypadku wypowiedzenia przez Usługobiorcę umowy zgodnie z ust. 10 powyżej, Usługobiorcy będącemu konsumentem zwracana jest uiszczona opłata abonamentowa proporcjonalnie do ilości dni pozostałych Usługobiorcy do wykorzystania w Serwisie – nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy Usługobiorca uiścił opłatę abonamentową za jeden miesiąc - wówczas opłata za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu nie podlega zwrotowi. W przypadku Usługobiorcy będącego przedsiębiorcą uiszczona opłata abonamentowa za niewykorzystany okres korzystania z Serwisu nie podlega zwrotowi.

IV. Ceny i metody płatności

 1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

 2. Usługobiorca ma możliwość wyboru zapłaty ceny spośród aktualnie wskazanych przez Usługodawcę sposobów przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Usługobiorcę, w szczególności:

  a) przelewem na rachunek bankowy (mBank) o numerze 35 1140 2004 0000 3802 7919 2016

  b) poprzez dokonanie wpłaty jednorazowej przez serwis PayU.

  c) poprzez dokonanie płatności cyklicznych przez serwis PayPal lub PayU.

 3. Ceny podane są w Cenniku, który jednocześnie stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz w regulaminach promocji, dystrybuowanych drogą elektroniczną do Usługobiorcy w przypadku zawarcia Umowy w ramach prowadzonej promocji.

 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Usługobiorcy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.

 5. Zapłata z góry ceny za wybrany abonament jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia świadczenia Usług, a także przedłużenia okresu abonamentowego. Brak zapłaty skutkuje blokadą konta na okres maksymalnie 30 dni, w przeciągu których można odzyskać do niego dostęp po uiszczeniu ceny za abonament. W przypadku braku zapłaty konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

 6. W przypadku wyboru płatności cyklicznych, o których mowa w ust. IV.2 c) Usługobiorca dokonuje subskrypcji, podczas której potwierdza kwotę, częstotliwość wpłat i przedmiot wpłat i zapoznanie się z regulaminem płatności cyklicznych (w tym: sposobem zrezygnowania z subskrypcji), który jest integralną częścią zawartej Umowy.

V. Jakość świadczonych Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.

 2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu, za pomocą którego Usługobiorca przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

 3. Usługa jest dostępna na poziomie 98% w skali roku i za niedostępność w pozostałym zakresie usługodawca nie odpowiada. W przypadku niedostępności powyżej 2% w skali roku Usługodawca przedłuży abonament Usługobiorcy proporcjonalnie do okresu niedostępności.

 4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane działaniem lub brakiem działania Serwisu, chyba że wynikają one z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu w porze od godziny 22.00 do 6.00, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym z tygodniowym wyprzedzeniem zamieści informację na stronie Serwisu.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości bez powiadomienia Usługobiorcy.

 7. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługę wsparcia poprzez komunikator dostępny w Serwisie w dni pracujące, w godzinach 9-16.

VI. Dane osobowe

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie. Zabrania się zamieszczania przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 2. Postanowienie z ust. VI.1. zdanie pierwsze powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca poweźmie informację o nielegalnym charakterze danych lub o ich sprzeczności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych zamieszczanych przez Usługobiorcę w Serwisie. Usługobiorca jako administrator danych osobowych swoich Klientów (dane wrażliwe) wprowadzając je do Serwisu powierza Usługodawcy przetwarzanie tych danych. Usługobiorca jest zobowiązany do podpisania i odesłania przesłanej mu przez Usługodawcę umowy o powierzeniu przetwarzania danych zgodnie ze wzorem otrzymanym na adres e-mail wskazany w trakcie procesu rejestracji. Brak przesłania podpisanej umowy stanowi rażące naruszenie umowy o dostęp do Serwisu.

 4. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych przechowywane są na serwerach Serwisu.

 5. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie.

 6. Usługodawca uprawniony jest do wykorzystania w celu rozwoju Serwisu przetwarzanych dane po ich uprzednim zanonimizowaniu. Anonimizacja musi uniemożliwiać przyporządkowanie danych do konkretnych osób. Usługodawca może wykorzystać po zanonimizowaniu:

  • dane antropometryczne klienta,
  • wywiady dietetyka z klientem (formularze uzupełniane przez klientów),
  • dyskusje klienta z dietetykiem z czatu online w aplikacji mobilnej,
  • cechy klienta istotne w kontekście planowania dla niego planu diety,
  • jadłospisy i zalecenia utworzone dla klienta.

VII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Usługobiorcy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: info@tiqdiet.com.

 2. Rozpatrywane są reklamacje, które:

  a) złożone są przez Usługobiorcę na odpowiedni adres,

  b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań, których wykonania Usługobiorca oczekuje,

  c) zawierają aktualne dane Usługobiorcy.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od ich otrzymania, jeżeli Usługobiorca w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

 4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. VII.3. powyżej, Usługodawca zwróci się do Usługobiorcy z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.

 5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. VII.4. powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 7. W przypadku uwzględnienia żądań Usługobiorcy, Usługodawca usuwa wadę. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wówczas Usługobiorca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów (ceny zakupionego abonamentu). Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Usługobiorcę.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

  a) dostosowania strony internetowej pod względem jej zawartości do indywidulanych potrzeb Usługobiorcy;

  b) odpowiedniego wyświetlania strony internetowej Serwisu dzięki rozpoznaniu urządzenia, za pomocą którego Usługobiorca korzysta ze strony internetowej;

  c) utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowaniu, dzięki której nie jest wymagane ponowne logowanie na stronie.

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem elektronicznym www.tiqdiet.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.

 4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres info@tiqdiet.com. przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności KC oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami). oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku Usługobiorców będących konsumentami spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na ich miejsce zamieszkania.

 7. Regulamin wchodzi w życie 1.01.2021

 • Cennik
 • Pomoc
 • Regulamin
 • Polityka prywatności
 • Blog
English

Copyright © 2020 TiqDiet Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Używamy ciasteczek.Kliknij by dowiedzieć się więcej

x