Regulamin Serwisu TiqDiet

I. Postanowienia ogólne

1. Objaśnienie użytych w Regulaminie terminów:

a) Serwis – serwis internetowy dostępny za pośrednictwem stron internetowych
www.tiqdiet.com oraz app.tiqdiet.com.

b) Aplikacja – aplikacja mobilna TiqDiet.

c) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w oparciu
o Umowę i Regulamin.

d) Usługodawca – Spotbeans sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczecinie, przy ul.
Cyfrowej 6, Numer KRS 0000575808, NIP 8513187427, REGON 36249791600000,
adres e-mail: info@spotbeans.com.

e) Usługobiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z zakresu
dietetyki (porad dietetycznych).

f) Pacjent – osoba fizyczna będąca klientem Usługobiorcy.

g) Dane – dane Usługobiorcy, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w celu
realizacji Umowy.

h) Pliki cookies – pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniu
Usługobiorcy przeznaczone do korzystania z Serwisu.

i) KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93
ze zm.).

j) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu TiqDiet.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu dostępnego pod adresem
internetowym www.rc.landing.tiqdiet.com oraz zasady korzystania z aplikacji mobilnej TiqDiet.

3. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,
zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Korzystanie z Aplikacji odbywa się przy użyciu telefonu komórkowego/tabletu z
systemem Android/iOS.

5. Dla korzystania z Serwisu Usługobiorca powinien posiadać urządzenie z dostępem
do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.

6. Informacje o towarach podane na stronie internetowej Serwisu, w szczególności
opisy, zdjęcia, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71
KC.

II. Zasady korzystania z Serwisu

 

II.1. Serwis jest to system informatyczny, w którym Usługobiorcy mogą gromadzić dane
związane z prowadzoną przez siebie działalnością z zakresu dietetyki.
II.2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja Usługobiorcy na
stronie internetowej Serwisu.
II.3. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego
postanowień.
II.4. Usługobiorca obowiązany jest podać w procesie rejestracji dane zgodne z prawdą,
dokładne i aktualne.
II.5. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami
niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub
zasadami współżycia społecznego.
II.6. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części
treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
II.7. Usługobiorca nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim Usług w całości
lub w części ani opracowywania podobnych Usług do świadczonych przez
Usługodawcę jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz
inne prawa własności intelektualnej.
II.8. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu
utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu
innym Usługobiorcom.
II.9. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. II.4. – II.8. Regulaminu,
Usługobiorca może zostać pozbawiony możliwości korzystania z Serwisu poprzez
zablokowanie jego konta w Serwisie, zablokowanie dostępu do części Usług
dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego
usunięcia konta w Serwisie, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania
Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń.
II.10. Zablokowanie konta Usługobiorcy i zablokowanie Usługobiorcy dostępu do części
Usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Usługodawcy
zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.
II.11. Usunięcie konta w Serwisie stanowi wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. O
fakcie zablokowania konta, dostępu do części Usług lub usunięcia konta
Usługobiorca zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

III. Zawarcie umowy o świadczenie usług

III.1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usług konieczne jest zarejestrowanie się na
stronie internetowej Serwisu.
III.2. W ciągu pierwszych 14 dni od rejestracji Usługobiorca może korzystać z Serwisu za
darmo. Po upływie wskazanego terminu Usługobiorca musi podjąć decyzję, czy
decyduje się na kontynuację korzystania z Serwisu i wykupienie jednego z
abonamentów, o których mowa w ust. 3.3. W przypadku niepodjęcia decyzji bądź
podjęcia decyzji o niewykupywaniu abonamentu, dostęp Usługobiorcy do Serwisu
jest blokowany. W przeciągu dodatkowych 30 dni Usługobiorca może odblokować
dostęp do Serwisu poprzez zakup abonamentu. W przypadku upływu również i tego
terminu, Usługobiorca pozbawiany jest dostępu do Serwisu bezpowrotnie i wszystkie jego dane podlegają usunięciu.
III.3. Złożenie zamówienia na dostęp do Serwisu następuje poprzez wybór jednego z
abonamentów:
a) miesięcznego;
b) trzymiesięcznego;
c) sześciomiesięcznego,
d) rocznego.
III.4. Usługodawca może przygotować inny abonament dla Usługobiorcy po zgłoszeniu
przez niego takiego zapotrzebowania i uzgodnieniu warunków przez obie strony.
III.5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zatwierdź”
Usługobiorca ma możliwość zmiany zamówienia.
III.6. Zatwierdzenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 KC, złożoną przez
Usługobiorcę, zgodnie z treścią Regulaminu.
III.7. Po zatwierdzeniu zamówienia Usługobiorca otrzymuje wiadomość w panelu
użytkownika Serwisu zawierającą cenę oraz propozycję istotnych elementów
zamówienia, w tym zakres świadczenia usług przez Usługodawcę indywidualnie
ustalony dla każdego Usługobiorcy.
III.8. Zatwierdzenie przez Usługobiorcę wiadomości w panelu użytkownika Serwisu z
potwierdzeniem zamówienia jest momentem zawarcia umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.
III.9. W celu realizacji umowy z Usługobiorcą, Usługodawca udostępnia do wykorzystania
przez Pacjentów aplikacji mobilnej TiqDiet, która będzie dostępna na wybrane
systemy mobilne w wybranych sklepach z aplikacjami. Licencja na aplikację mobilną
ma charakter nieodpłatny i niewyłączony, Usługodawca nie ponosi za działanie
aplikacji.
III.10. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług
świadczonych w ramach Serwisu, ze względu na charakter świadczenia usług,
których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym.

IV. Ceny i metody płatności

IV.1. Ceny usług podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
IV.2. Usługobiorca ma możliwość wyboru zapłaty ceny przez akceptowane przez Usługodawcę w momencie dokonywania płatności w Serwisie metody płatności:
a) przelewem na rachunek bankowy o numerze 18 1050 1559 1000 0090 3071 7582,
b) poprzez dokonanie wpłaty przez serwis PayU.
IV.3. Ceny podane są w cenniku, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
IV.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych
dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi
związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w
zdaniu poprzednim, Usługobiorcy zobowiązani są zgłaszać bezpośrednio do
odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
IV.5. Zapłata z góry ceny za wybrany abonament jest warunkiem koniecznym dla
rozpoczęcia świadczenia Usług, a także przedłużenia okresu abonamentowego.
Brak zapłaty skutkuje blokadą konta na okres maksymalnie 30 dni, w przeciągu
których można odzyskać do niego dostęp po uiszczeniu ceny za abonament. W
przypadku braku zapłaty konto zostaje bezpowrotnie usunięte.

V. Jakość świadczonych Usług

V.1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych
przez siebie Usług.
V.2. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną
sprzętu, za pomocą którego Usługobiorca przegląda strony Serwisu, pewne funkcje
Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
V.3. Usługa jest dostępna na poziomie 98% w skali roku i za niedostępność w pozostałym
zakresie usługodawca nie odpowiada. W przypadku niedostępności powyżej 2% w
skali roku Usługodawca przedłuży abonament Usługobiorcy proporcjonalnie do
okresu niedostępności.
V.4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane
działaniem lub brakiem działania Serwisu, chyba że wynikają one z winy umyślnej
lub rażącego niedbalstwa.
V.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania
Serwisu w porze od godziny 22.00 do 6.00, uaktualnienia oraz technicznego
ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym z tygodniowym
wyprzedzeniem zamieści informację na stronie Serwisu.
V.6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu,
do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w
całości bez powiadomienia Usługobiorcy.

VI. Dane osobowe

VI.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych
zamieszczanych przez Usługobiorców w Serwisie.
VI.2. Postanowienie z ust. VI.1 powyżej nie znajduje zastosowania, jeśli Usługodawca
poweźmie informację o nielegalnym charakterze danych lub o ich sprzeczności z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
VI.3. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych zamieszczanych przez
Usługobiorcę w Serwisie. Usługobiorca jako administrator danych osobowych swoich
Pacjentów (dane wrażliwe) wprowadzając je do Serwisu powierza Usługodawcy
przetwarzanie tych danych. Usługobiorca jest zobowiązany do podpisania i
odesłania przesłanej mu przez Usługodawcę umowy o powierzeniu przetwarzania
danych zgodnie z instrukcją. Brak przesłania podpisanej umowy stanowi rażące
naruszenie umowy o dostęp do Serwisu.
VI.4. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych
przechowywane są na serwerach Serwisu.

VII. Postępowanie reklamacyjne

VII.1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Usługobiorcy mogą zgłaszać
poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: info@tiqdiet.com
VII.2. Rozpatrywane są reklamacje, które:
a) złożone są przez Usługobiorcę na odpowiedni adres,
b) zawierają przyczynę złożenia reklamacji oraz ewentualnie określają zakres działań,
których wykonania Usługobiorca oczekuje,
c) zawierają aktualne dane Usługobiorcy.
VII.3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od
ich otrzymania, jeżeli Usługobiorca w sposób jasny i przejrzysty sformułuje
zgłoszenie.
VII.4. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie
reklamacji w terminie, o którym mowa w ust. VII.3 powyżej, Usługodawca zwróci się
do Usługobiorcy z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni.
VII.5. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. VII.4. powyżej, reklamację
pozostawia się bez rozpoznania.
VII.6. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Usługobiorca zostaje powiadomiony na
aktualny adres e-mail.
5.7. W przypadku uwzględnienia żądań Usługobiorcy, Usługodawca usuwa wadę. Jeżeli
naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, wówczas
Usługobiorca otrzymuje zwrot poniesionych kosztów (ceny zakupionego abonamentu).
Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy podany przez Usługobiorcę.

VIII. Postanowienia końcowe

VIII.1. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:
a) dostosowania strony internetowej pod względem jej zawartości do indywidulanych
potrzeb Usługobiorcy;
b) odpowiedniego wyświetlania strony internetowej Serwisu dzięki rozpoznaniu
urządzenia, za pomocą którego Usługobiorca korzysta ze strony internetowej;
c) utrzymania sesji Usługobiorcy po zalogowaniu, dzięki której nie jest wymagane
ponowne logowanie na stronie.
VIII.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz pod adresem
elektronicznym www.rc.landing.tiqdiet.com w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego,
którym posługuje się Usługobiorca.
VIII.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od ich publikacji.
VIII.4. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Usługobiorca uprawniony jest
do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres
info@spotbeans.com przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim
przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w
poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w
Regulaminie.
VIII.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności KC oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zmianami).
VIII.6. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony
będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory
rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.
VIII.7. Regulamin wchodzi w życie 1.06.2016