Regulamin płatności cyklicznych za Usługi świadczone przez Serwis – tiqdiet.com

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady dokonywania płatności, w formie automatycznego pobrania należności z karty płatniczej, za usługi oferowane przez TiqDiet Polska sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul.Zbożowej 4a lok. 2, Numer KRS 0000573317, NIP 8513186965, REGON 362355837, adres e-mail: info@tiqdiet.com. (zwaną dalej: tiqdiet.com)
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) dostępny jest do wglądu na stronie internetowej pod adresem: https://tiqdiet.com/pl/regulamin/regulamin-platnosci-cyklicznych/
 3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do usług tiqdiet.com, które nie mogą być̨ opłacane z zastosowaniem płatności cyklicznych ze względu na specyfikę tych usług ̨postanowienia regulaminów świadczenia tych usług, lub treść oferty, na podstawie której usługi te są oferowane Usługobiorcom.

§2 Definicje

 1. Terminy użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin Serwisu TiqDiet.com – Regulamin Serwisu TiqDiet.com dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://tiqdiet.com/pl/regulamin/
  2. Karta płatnicza – karta kredytowa lub debetowa, inne podobne narzędzia, przy pomocy których Usługobiorca może dokonywać płatności internetowych. Informacje o rodzajach kart płatniczych, które są akceptowane przez tiqdiet.com na potrzeby Płatności cyklicznych są zamieszczone w Serwisie.
 2. Wszelkie inne terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie Serwisu TiqDiet.com lub w regulaminach promocji, a razie braku zdefiniowania w tych regulaminach – znaczenie powszechnie przyjmowane w języku potocznym.

§3 Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych

 1. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Usługobiorcę następuje w trakcie procedury nabywania Usługi – Rejestracji lub przedłużania okresu korzystania z Usługi w Serwisie. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych może nastąpić również w momencie automatycznego przejścia Usługi z okresu testowego – darmowego w okres abonamentowy, o ile w przypadku danej Usługi taki jest dostępny.
 2. W celu zainicjowania Płatności cyklicznych przez Usługobiorcę niezbędne jest zaakceptowanie przez Usługobiorcę w Serwisie, odpowiedniej opcji w procesie Rejestracji.
 3. Akceptacja przez Usługobiorcę kanału Płatności cyklicznych wywołuje skutek w odniesieniu do wszystkich usług, z których korzysta lub będzie korzystał w przyszłości. Usługobiorca, chyba, że wyraźnie wskaże w Serwisie (podczas Rejestracji), że akceptuje rozliczanie w formie Płatności cyklicznych wyłącznie w odniesieniu do jednej z kilku wyraźnie wskazanych Usług.
 1. Dla skorzystania przez Usługobiorcę z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę Karty płatniczej. Dalsze szczegółowe wymogi techniczne, od spełnienia których jest uzależnione korzystanie z Płatności cyklicznych, mogą być określone w formie informacji widocznych dla Usługobiorcy w trakcie procedury nabywania Usługi / przedłużania okresu abonamentowego w Serwisie.
 2. W trakcie procedury akceptacji Płatności cyklicznych, Usługobiorca będzie poproszony o wskazanie danych Karty płatniczej, przy pomocy, której będą realizowane Płatności cykliczne oraz innych danych, niezbędnych do realizacji Płatności cyklicznych.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymywania w okresie korzystania z Płatności cyklicznych, Karty Płatniczej, którą wskazał tiqdiet.com na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych.
 4. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Usługobiorca może w każdy czasie zrezygnować z korzystania z tego kanału płatności w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług.
 5. Po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę Płatności cyklicznych, na karcie płatniczej Usługobiorcy – w celu jej autoryzacji – może zostać tymczasowo zablokowana kwota w wysokości do 1 PLN, która zostanie zwolniona w terminie określonym przez bank Usługobiorcy (zwykle do 7 dni roboczych).

§4 Realizacja płatności w kanale Płatności cyklicznych

 1. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, na karcie płatniczej wskazanej tiqdiet.com na potrzeby dokonywania Płatności cyklicznych, odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę/i. Środki powinny być dostępne na karcie w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.
 2. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego tego ustępu, tiqdiet.com powiadamia Usługobiorcę na 10 dni przed upływem okresu abonamentowego o upływie terminu płatności za Usługę oraz o konieczności zapewnienia na karcie płatniczej środków na potrzeby płatności. Powiadomienie następuje w formie wiadomości e-mail na adres Usługobiorcy wskazany w Serwisie.
 3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 tiqdiet.com ma obowiązek zamieścić następujące informacje:a. Określenie usługi, której dotyczy płatność;
  b. Określenie kwoty należności, terminu płatności oraz sposobu i terminy pobrania należności przez tiqdiet.com (określenie kwoty należności może być dokonywane poprzez zamieszczenie w powiadomieniu odsyłacza (link) do Cennika.c. Informacja o skutkach dokonania danej płatności za Usługę poprzez kanał Płatności cyklicznych (par 5 ust. 1 poniżej) oraz o skutkach braku płatności (par 5 ust 3 poniżej).d. Informacja o możliwości wyłączenia przez Usługobiorcę Płatności cyklicznych dla danej Usługi i o sposobie dokonania tej czynności.
 4. Ponadto tiqdiet.com może zamieścić w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2:
  1. Informacje o zmianach warunków świadczenia Usługi, które wchodzą w życie począwszy od najbliższego okresu abonamentowego (zmiana regulaminów mających zastosowanie do Usługi, zmiana Cenników Usługi itp.) wraz z pouczeniem, że realizacja płatności za kolejny okres abonamentowy w kanale Płatności będzie równoznaczna z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na powyższe zmiany; informacja o zmianach warunków świadczenia Usług może być dokonywana w szczególności poprzez zamieszczenie w powiadomieniu treści zmienionego Regulaminu Serwisu/Cennika lub odsyłacza (link) do strony Serwisu, na której jest opublikowany aktualny Regulamin Serwisu/Cennik.
  2. Informacje handlowe, w tym informacje o dostępnych dla Usługobiorcy promocjach (w zakresie, w jakim Usługobiorca wyraził w Serwisie zgodę na otrzymywanie takich informacji).
 1. W terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w ust 2, tiqdiet.com podejmie pobrania należności za Usługę z Karty płatniczej Usługobiorcy.Tiqdiet.com jest uprawniona do pobrania należności w kwocie wynikającej z aktualnego Cennika Usługi wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
 2. W przypadku niemożliwości pobrania należności za Usługę z powodu braku odpowiednich środków na Karcie płatniczej Usługobiorcy w dniu wskazanym w ust. 5, tiqdiet.com powiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Serwisie lub w formie SMS wysłanej na numer telefonu Usługobiorcy wskazany w Serwisie, lub w formie komunikatu widocznego w Serwisie, o „nieudanej płatności” z powodu braku środków na karcie płatniczej. W powiadomieniu, o którym mowa w zadaniu pierwszym, tiqdiet.com informuje dodatkowo Usługobiorcę o sposobie postępowania w celu uregulowania należności za Usługę, w tym o kwocie należności jaką Usługobiorca powinien uiścić za Usługę i o terminie zapłaty tej należności.
 3. W przypadku uzyskania przez tiqdiet.com informacji zwrotnej o braku możliwości pobrania należności za Usługę z innych przyczyn niż brak środków na karcie płatniczej Usługobiorcy (np. utrata ważności karty, blokada karty), tiqdiet.com powiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Serwisie lub wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu Usługobiorcy wskazany w Serwisie lub w formie komunikatu widocznego w Serwisie, o „nieudanej płatności” z określonej przyczyny. W powiadomieniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, tiqdiet.com informuje dodatkowo Usługobiorcę o możliwych sposobach postępowania w celu zapewnienia terminowej płatności za Usługę.

§5 Skutki dokonania płatności / braku płatności

1. Skuteczne dokonanie płatności za Usługę w kanale Płatności cyklicznej powoduje skutki, jakie Regulamin Serwisu tiqdiet.com oraz regulaminy promocji, wiążą z dokonanie płatności za daną Usługę. W szczególności – w przypadku, gdy płatność wiąże się z przejściem z okresu próbnego na okres abonamentowy albo z przejściem z kolejnego okresu abonamentowego, dokonanie płatności powoduje:

a. automatyczne (bez konieczności składania przez Usługobiorcę jakichkolwiek dalszych oświadczeń) przedłużenie okresu korzystania z Usługi na czas trwania kolejnego okresu abonamentowego, którego dotyczy płatność;

b. automatyczne (bez konieczności składania przez Usługobiorcę jakichkolwiek dalszych oświadczeń) wejście w życie zmian warunków świadczenia Usługi (zmiana regulaminów mających zastosowanie do Usługi, zmiana Cenników itp.), o których Usługobiorca został powiadomiony w trybie par. 4 ust 1 powyżej.

2. Jeśli w toku powyższych czynności nie uda się pobrać należności za Usługę, wówczas od dnia upływu terminu płatności za Usługę określonego w powiadomieniu, o którym mowa w par. 4 ust. 6, stosuje się postanowienia Regulaminu Serwisu tiqdiet.com oraz regulaminów mających zastosowanie do poszczególnych Usług, dotyczące skutków braku terminowej płatności za Usługę.

§6 Zakończenie korzystania z kanału Płatności cyklicznych

1. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z Płatności cyklicznych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych Usług. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Usługobiorca wprowadza odpowiednią zmianę na module płatności w Serwisie. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Usługobiorcę zmiany w Serwisie.

§7 Cesja praw do Usługi rozliczanej w trybie Płatności cyklicznych

1. W razie cesji praw do Usługi, w odniesieniu do której uprzednio aktywowano kanał Płatności cyklicznych:

 1. Usługobiorca, który dokonuje cesji Usługi (cedent) jest zobowiązany zrezygnować z Płatności cyklicznych w odniesieniu do tej Usługi w sposób określony w par. 6 ust. 1;
 2. Usługobiorca, który nabył Usługę (cesjonariusz), może aktywować w stosunku do tej Usługi kanał Płatności cyklicznych w sposób określony w par. 3 powyżej, a jeżeli tego nie uczyni, będzie zobowiązany do rozliczenia należności za Usługę objętą cesją na zasadach ogólnych.

§8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują zapisy wymienionych poniżej regulaminów zgodnie z kolejnością ich wymienienia:a. Regulamin promocji Usługi.b. Regulamin Serwisu tiqdiet.com.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2020.
 3. Regulamin ma zastosowanie do Usługobiorców, którzy dokonali aktywacji kanału Płatności cyklicznych po dniu wejścia w życie tego Regulaminu.
 4. Zmiany i uchylenie Regulaminu następują w trybie określonym w Regulaminie Serwisutiqdiet.com, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. Zmiany Regulaminu dochodzą do skutku w stosunku do Usługobiorców posiadających w dacie zmiany aktywny kanał Płatności cyklicznych, jeżeli nie zrezygnują oni z Płatności cykliczny w sposób określony w par. 6 powyżej w okresie wynoszących 2 tygodnie od dnia wysłania do tych Usługobiorców powiadomienia o zmianie. Przez zmianę Regulaminu należy rozumieć również jednoczesne wprowadzenie nowego Regulaminu i uchylenie dotychczasowego.